నేటి బతుకు చిత్రం
ఎంప్లాయీస్ ఎదలో వేట
నెలజీతం డబ్బుల మూట
ఖర్చులా నోరు తెరిచిన బాట
కష్టంగా గడుపుతున్న పూట
మధ్య తరగతి మనుషులమాట

వెల్మజాల నర్సింహ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి