జీవితంలో మనిషి


నెత్తిన ముట్టను పెట్టుకు 
ఊరంతా తిరుగొ
ద్దామా

కుల పిచ్చిని మాటుకు 
దాచి గొడవంత చేసేద్దామా

పొట్ట కుటికొసమే జీవన మని
 మరిచి ధనాన్ని
పొగెద్దామా

సుఖం వుంటుందాని
  భ్రమతొరాజకీయమే నడిపే
  ద్దామా

ఆది బీక్షువని మరచి
 మహావిష్ణు వలె బతుకే ద్దామా

అక్షరం: ✍అక్షరం మాట్లాడుతుంది సవాలక్ష న్యూస్ లతో

అక్షరం పోట్లాడుతుంది
నిత్యం విద్యార్థులతో

అక్షరం అనియు తానేై కాపాడుతుంది కొందరిని


అక్షరం పొట్టకోసిన
అబ్బని వారేందరొ

అక్షరం లక్షల విలువ దస్తావేజులలొ

అక్షరం మారితే బతుకే  మరేను కొందరిది

అక్షరం ఆయుధం,
 మనిషి మనుగడకు అవసరం

అక్షరం తొ పండితులై
ఆనందంగా  జీవిస్తారు

అక్షరమే సత్యం నిత్యం నాటి జీవనం