మంచి ఎక్కడున్నా

మంచి ఎక్కడున్నా 

గ్రహించడం లో తప్పులేదు

 ఎందుకంటే 

అదే జీవితానికి 

సరిపడా కిక్కు.

 ***************

  వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻*