దీపావళి.

దేశమంతా వెలిగే వెలుగు
దేవతలను తలిచే దినం
బహుమతుల పంచే
 రోజు
ఇంటి ముందరా దీపాల వెలుగులో
వచ్చే పండగ. ...

దీపావళి పండుగే కదా

తెలుగు భాష

 అమ్మలాగ కమనైన భాష 

చెట్టు కొమ్మలాగ రమనీయమైన భాష

 చెరకు గడ్డ లాగ తీయనైన భాష

 దేశ భాషలందు లెస్స నైన భాష

 నా తెలుగు భాష. . 

 

 

చిన్నప్పుడు చేసిన చిలిపి జన్మంతా గుర్తొచ్చేన


గతించిన కాలం  చింతిస్తే తిరిగొచ్చేన 
చిన్నప్పుడు చేసిన చిలిపి జన్మంతా గుర్తొచ్చేన 
చెట్టుకు పూసిన పువ్వు 
నేల రాలే వరకు బంధమే 
లేలేత పత్రం పై పడే నీటి 
బొట్టు నవోదయం కోసమే 
నీవు చేసే పతి పని 
నీకోసం స్వార్థమేగా 
స్వీయ తప్పుల కప్పి పుచ్చుట 
జీవితంలో భాగమేగా  
పలుచబడిన మాటలలో
 పరిహాసమే పరిహారం