ఉపాధ్యాయుడు (Teacher)老师

 మీరు నేర్పిన అక్షరం పదిలం

మీరు చెప్పిన మాటలు పదిలం

మీతో గడిపిన తరగతి గది

క్షణాలు ఎప్పటికీ గుండెలో పదిలమే

పంచతంత్ర కథలు కొన్నైతే

జీవిత అనుభవాలు మరిన్ని

ఉద్యమ చరిత్రలు కొన్నైతే

ప్రపంచ సంఘటనలు మరెన్నో 

లెక్కల గురువుగా ఒకరోజు

సామాన్య, సాంఘిక మరో రోజు

తెలుగు, ఆంగ్లం,తెలియని

 విషయాలు ఎన్నెనో

ఉపాధ్యాయ జీవితం

నడుస్తున్న విజ్ఞాన భాండాగారం


బాల్యం ఒక బహుమానం

జీవితం ఆశల ప్రయాణం 

గురువే దారికి మార్గనిర్దేశం

*************

వెల్మజాల నర్సింహ.✍🏻

 

Письмо, которое вы учили, твердое

Ваши слова тверды

Класс, проведенный с вами

Моменты остаются в сердце навсегда


Если истории Панчатантры куплены

Жизненный опыт более

Если истории движения покупаются

Мировые события и многое другое


День учителя математики

Просто еще один день нормальности и общительности

Телугу, Английский, Неизвестно

 Много вещей

жизнь учителя

Действующее хранилище знаний


Детство в подарок

Жизнь - это путешествие надежды

Сам Гуру является проводником на пути


Велмаджала Нарсимха.✍🏻

 

బతుకు చిత్రం !生活图片

ఊరు ఖాళీ అవుతుంది

గూడు మోడౌతోంది

బతుకు భారం మౌతుంది

పయనం తప్పదంటోంది

కాలధర్మం కమ్ముకోచ్చింది.

ఆగమనం ,అంతిమ యాత్ర

సృష్టి ధర్మమంటోంది.

చివరికి నువ్వైనా నేనైనా