అమ్మ చూపు ! Mother

  మిట్టమధ్యాహ్నం ఎండలో  

 తదేకంగా దారిని  చూస్తున్న ముసలమ్మ ను*

 ఒక బాటసారి అడిగాడు 

 అమ్మా ఎవరి రాక కోసం 

 చూస్తున్నావు  ఎండలో. 

 అమ్మ సమాధానం 

 సంవత్సర క్రితం బతుకు *దెరువు కోసం పట్నం పోయిన 

 *నా కొడుకు ఈ బాటలో 

 ఎప్పుడైనా వస్తాడేమో అని పోయిన రోజు నుండి ఎదురు* 

 చూస్తున్నే వున్న అనడం తో* 

 నా కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి .* 

母亲

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻

 
Au soleil de l'après-midi

 A la vieille femme qui fixe la route*

 demanda un passant


 Amma pour qui l'arrivée

 Vous voyez au soleil.


 Maman a répondu

 Il y a un an, Batuku a quitté Patnam pour *Deruvu

 *Mon fils est sur ce chemin

 Attendre depuis le dernier jour pour voir s'il viendra un jour*

 En disant que vous regardez

 Les larmes ont coulé dans mes yeux.*

la mère