గురువు

 *అక్షరం నాశనం 

 లేనిది .* 

 ఎలాగంటే 

 *సరైన శిల్పి (గురువు) 

 చెతిలో గుది బండ 

 కూడా గుడిలో *

 మూలవిరాట్ కాగలదు

మేడే MAY DAY మండే ఎండలు 
 మనుషుల వ్యధలు 
 కాయకష్టం 
 దోచుకున్నే దొరలు 

 ఇంకానా ఇకపై సాగాదు 
 పేదల బావుటా నిలిచిన 
 మేధావులు 
 పోరాటాలే చెశారు 
 పని గంటలానే  కుదించారు 

 కార్మిక సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి 
 అంతర్జాతీయంగా 
మేడే 
 ఎరుపు పోందే 


वेलमाजला नरसिंहा