స్త్రీ Woman


తొలి సంగమంలోస్త్రీకి కలిగే 

సహజమైన మైకం

 ఆమెని చుట్టుముట్టగా 

ఆమె అలాగే 

నేలమీదకు జారిపోయింది

ఆమె చూపులు మత్తెక్కించే నిండు జాబిలి

తనువు వర్షాకాలంలో 

తొలి చినుకు కే తడిసిన నిలాంబరి.