జై భీమ్ -నేటి యువత చుాడవలిసిన చిత్రం

 

 

 

 

 

 

 

ఇప్పుడు మనకీ కావలసింది మహర్షి,

 వకీల్ సాబ్ కాదు జై భీమ్ లాంటి 

సినిమాలు కావాలి కానీ అలాంటి సినిమాలు 

తీసే ధైర్యం వున్న దర్శకుడు నటించే నటులు లేరూ

 . గాలిలో సుమెాలు ఎగరడం హీరో విజిల్ కు 

బట్టలు లేవడం. తోడ కొట్టడాలు 

ఇవే మన సినిమాలు. కానీ జై భీమ్ చూస్తే తెలుస్తుంది 

జీవిత సంఘర్షణ ఎట్లా వుంటుందని సామాన్య మానవుడికి

 చదువుకున్న వాడు చేసే మెాసాలు పోలీసులు చదువులేని 

వారిని ఏవిధంగా వాడుకుంటారు. చట్టం వారికి చుట్టంలాగ 

మలుచుకోన్ని చేసే అరాచకాలు అంతా ఇంతా కాదు

 ఇప్పటికీ మాములు పల్లెలలో జరిగే పెద్దల అరాచకాలు కొలోలలు

 కుల రాజకీయాలు కొంతైతే మత రాజకీయాలు కొన్ని పల్లెలను 

సర్వ నాశనం చేశాయి. కుల పెద్దల అరాచకాల వలన నలిగిపోయిన

 నిమ్న జాతి ఆడపడుచులేందరో అంబేడ్కర్ లాంటి వారు చదవటానికి

 పడిన కష్టం చూస్తే ఎవరిదైనా మనసు కలిచి వేసుంది. ఏది ఏమైనా 

సమాజంలో నిమ్న జాతి పై జరిగే అరాచకాలు వెలుగులోకి రావడానికి 

తనవంతుగా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. జై భీమ్ లాంటి మరెన్

నో సామాజిక అంశం వున్న సినిమాలు వస్తాయని వాటికీ 

ఈ సినిమాయే ప్రేరణ. యువత ఆలోచనలకు బీజం వేసే జై భీమ్

 

! వెల్మజాల నర్సింహ

ఏది నిజం?*

 ఒక సంఘటన ఎప్పుడూ నుారు శాతం నిజం కాదు

 ముాడు రకాల ధోరణిలో వుంటుంది మెుదటిది

 :జరిగింది ఒకలాగా వుంటే రెండవది: 

నీకూ చెప్పేవారు కొంత జోడిస్తారు 

 ముాడవది:నీవు దానికి కొంత ఊహిస్తావు.

 **************

 వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻