మల్లన మల్లన : SONG మల్లన మల్లన 

*************

పల్లవి:మల్లన మల్లన మల్లనో

మేము వేడుకునే దేవుడవు మల్లన


పచ్చని పల్లెలో మల్లన 

నీవు స్వచ్చమైన దేవుడవు మల్లన 


:మల్లన మల్లనో:


చరణం: పంట పొలాల మధ్య మల్లనో


నీకూ గుడి కట్టి కొలచు కుంటిమి మల్లన గొడ్డు గొర్రె కాపాడమని మల్లన 

మా గొడు నీకూ చెప్పుకుంటూమి మల్లన  

 :మల్లన మల్లనో:

చరణం: మీ కొర్రమీసం చుాసిమల్లన 

మా పొరాగాళ్లు పెంచుతుండే మల్లన 

నువ్వు అక్క కిచ్చే  గౌరవంతొ మల్లన 

మా అక్క చెల్ల లను చుాసు కుంటిమి మల్లన 

                                            :మల్లన మల్లనో:

 

చరణం: మా పల్లె సాలంగా చుాస్తావని మల్లన 

మీకు పండుగ చేసి కొలచుకుంటాం మల్లన 

మీ కమ్మనైనా కథ తోటి మల్లన 

మా జీవితంలో అనుసరించితిమి మల్లన

మా పాపలు పొగొట్టామని మల్లన 

నీకుా పట్నలేసి పండుగ జేసితిమి మల్లన 

                                            చరణం: మల్లన మల్లన


 మల్లనో

మమ్ముల చలంగా చుాసేటి దేవుడవు మల్లన 

మల్లన మల్లన మల్లనొ 

నీకూ వెల వెల వందనాలు మల్లన (2)

 

****

వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻

నుాతన సంవత్సరం@2021. (New Year)

 మనసా నీతో ఒక మాట 

మరేందుకు తొందర బయట 

నీలో నువ్వే ఈపుాట 

గడుపుమా కొత్త సంవత్సరం పుాట 

ఆనందం లేదు బయట 

అమ్మ నాన్న లతో 

ఈపుాట 

గడుపుమా నేడే వారి కనుల పంట

గడిచినా కాలం పెంటా 

వర్తమానం పసిడి పంట

భవిష్యత్తు కాలం వెంటా 

నిన్ను  నువ్వు నమ్మకుంటే

సిరుల పంట 

నుాతన సంవత్సరంమంటా

కలగాలి శుభాలు ప్రతి ఇంటా

 

***************

 

 వెల్మజాల నర్సింహ✍🏻


సరదాకి వొడ్కారాత్రిరి తాగినా వొడ్కా

పొగలెక్కింది కిక్కు తడాఖా

మత్తులో వెతికినా పడక 


మాగురుడు ముందే గురక 


పక్కకు జరిగిన వారి పిలక 


మాటల యుద్ధం కొడుకా

మౌనం మరిచితి చిలకా


ఫొన్ లో వెతికినా బొమ్మలు 


మత్తెక్కిన చుాపుల  కొమ్మలు 


అతి తాగుడు చేసేన నష్టం


ఉదయం తెలిసేనా కష్టం 


 వెల్మజాల నర్సింహ