రాసేదేదో రాసేయ్

రాసేదేదో రాసేయ్

 నెటింట్లో లేదా వంటిట్లో
 కవిలా ఒక కవితా 
 రాయి గురించో లేదా రవి గురించో
 ఆలోచనలకు అడ్డు పడకు 
 తోచిందేదో తోసేయ్
 అర్థం కాకుంటే వారి ఖర్మ!
 కథలో రాజకుమారి
 కవితా లో కుక్క పిల్ల
 పొరుగింటి పడుచుపిల్ల
 ఏదైనా కథా వస్తువే 
 అమ్మ ప్రేమతో లాలి పాట
 గోళీలాట కాడ గోల గోల
 తాత అరుపులు 
 ఆకాశం లో మెరుపులు
 రాసేదేదో రాసేయ్ 
 నవ్వే వాళ్లు నవ్వుతారు
 నవ్వని వాళ్లు తల పట్టుకుంటారు 
 బుర్రలో తలంపుకు
 బుడి బుడి గా అడుగులు వేయించి
 తరాల మీవారి కోసం
 అక్షరబద్ధం ఇప్పుడే చెసేయ్
 రాసేదేదో రాసేయ్ 


 వెల్మజాల నర్సింహ. 26.12.21

సరదాకే

కాళ్ళకు అడ్డు వచ్చే పిల్లి
 బయటకు పోయే దాని తల్లి 
 తుమ్ముతు వచ్చే మా చెల్లి 
 సందులో జరిగే లోల్లీ 
 గోడకు నక్కినా బల్లి 
 కావేవి చెడ్డు శకునాలు
 బుద్ధితో ఆలోచిస్తూ 
 సాగు ముందుకు మళ్లీ మళ్ళీ


యంగ్ లుక్ పోయే యవ్వనం 
పోయే బట్టతల వచ్చే నెత్తి నెరెసే
 బాన పొట్ట వచ్చే కాళ్ళు గుంజే 
 బుద్ధి మారదాయే గుండు మల్లేశ !