దేవుడెవరు (who is the God)


దుప్పల్లి ఊరిలో  శివయ్య యొక్క మూడో సంతనమే ఎల్లయ్య.
వారి తాతల కాలం నుండి పటేలకాడ కుండేడు- బుడెడు వడ్ల  కు 
జీతం చేస్తూ వస్తున్నారు.
పచ్చికతో కుడినా పంట చెళ్ళలో పశువులను మేపడమే ఎల్లన్న పని
పటేల్ గారి చక్రాల బండి ని ముస్తాబు చేసి గీత్తలతొ తీపేవాడు.

ఎల్లన్న వారి కుటుంబం పటేల్ గారి వద్ద జీతలతొ 
జీవితాలు గడుస్తున్నాయి.

మల్లీబావి కంచెలొ సీతాఫలలాకు కొదువలేదు.

తాటి పండ్లు,సీతాఫలలే ఛద్దనం బువ్వ ..

పట్నం నుండి పటేల్ గారి
అల్లుడు దసరా సెలవులకు ఊరికి వస్తుండని తీసుకురావడానికి
 పటేల్ ఎల్లన్నకు వాకాబు చేసిండు.


చక్రాల బండితొ  పక్కనే వున్న నర్సాపురం నుండి 
తొలుకవస్తున్న సమయంలో

ఎల్లన్న దొతి జబ్బల అంగి చూసినా అల్లుడు
వెటకారంతొ ఒకింత నవ్వుకున్నడు.

దారంత  గిత్త ల బండి యొక్క గజ్జెలు చప్పుడు తొ పచ్చని
 పొలాల మధ్య సాగుతుంది.

చెరువు కట్ట కాడికి వచ్చి రాగనె బండి ఆగిపోయింది.
ఎల్లన్న బండి దిగి పక్కనే వున్న ఎల్లమ్మ గుడి లో దేవుని మెుక్కడం చుసిన

అల్లుడు విసుగుతొ
దేవుడు లేడు ఇదంతా
కాలయాపన  "అసలు దేవుడెవరు అన్నాడు కోపంతో. ..


బండి ముందుకు సాగుతోంది ...


ఎల్లన్న నెమ్మదిగా.

 ..సార్. .

చెప్పారా

అయ్యా

గా ...పట్టణాలలో పెద్ద చదువులు చదివిన మీరే
దేవుడు లేడంటే యేటాండి. .

అంతేందుకు నేనొక్కటి
అడుగుతా చెప్పండి. .


నీళ్ళంటే ఏమిటి?

అల్లుడు గారి సమాధానం H2O అన్నాడు. .

దానికీ నవ్విన ఎల్లన్న
మరియు గాలంటే అన్నాడు

అల్లుడు.: O2 అన్నాడు

అయ్యా.  మీ పిచ్చి జవాబులు ఆపండి

ఎల్లన్న. ..
అందరిని నడిపించే శక్తి
వివిధ రుాపాలలొ వుంటుంది

నీరు, గాలి కూడా దేవుడే

దేవుడంటే నమ్మకం, భరొస. .

మనుషులు తమ ఇష్టమైన రుాపాలలొ కొలుచుకుంటారు..

మనందరిని నడిపించే శక్తియే దేవుడు. .
అన్నాడు. ..

ఎల్లన్న. .

కాసేపు మౌనం.  ..

అంతలొ ఇల్లొచింది.
********
బండి దిగ్గన
అల్లుడు ఎల్లన్న ను కౌగింలించుకొని

నా ఆహంకారం తొలగించిన దేవుడవు
ఎల్లయ్యగారు అన్నాడు. .


వెల్మజాల నర్సింహ 🖋

బతుకమ్మ

  తంగెడు పువ్వుల తల్లివి నువ్వే
బంగారు బతుకమ్మ
మా గుండెలలొ గుడి కడుతామె నవదినంబు
బతుకమ్మ


మా ఆడపడుచుల కరములె బతుకమ్మ

నిన్ను కొలిచేందుకు
ఆట పాటలే బతుకమ్మ

తెలంగాణా తల్లివై బతుకమ్మ

ప్రపంచనికే
 పండుగైతివే బతుకమ్మ

గునుగు పువ్వులను గుబురుగా మలచి బతుకమ్మ

రంగు రంగుల పుష్పాలతొ కొలిచేదము బతుకమ్మ

దసరా పండగ ముందరా నిలిచి బతుకమ్మ

మా ఆసుర గుణములను తొలగించెదవు బతుకమ్మ

బతుకమ్మ. ..బతుకమ్మ
మా తెలంగాణా బతుకమ్మ 
 
********************

వెల్మజాల నర్సింహ🖋

మంచి మాట Great motivated word

ఓటమి ని తలరాత కాదు,
 గెలుపు ఒక్కరి సొత్తు కాదు
.నిన్నని మరిచి 
నేడు శ్రమించి చూడు రేపు

గెలుపు తప్పక నీ వాకిట 
తలుపు తడుతుంది.
@
Defeat is not writing
, victory is not everyone's money
  .. Forget yesterday and watch 
today and win tomorrow must win your door.

చిన్న నాటి మైత్రి

పల్లవి:నీదీ ...నాదీ ...నీది నాదీ మన ఊరి కహనీ...

నీవు ...నేను. ..నీవు నేను మన మైత్రి పురానీ

:నీదీ నాదీ:

చరణం: పలక బలపం
పశువుల వెంటా

మన చదువూ సవారి

గొళ్లీలు గొంగళి పురుగులు గొబ్బంళ్ళాంట

మన ఇంట పహరీ

 :నీదీ నాదీ :

చంద్రయాన్ -2( Chandrayaan 2)



చంద్రయాన్ జాబిలి చేరా జాగు చేసేన

జామురాతిరిలొ జాబిలమ్మ జాడ కనబడలేదా

వేగంలో గమ్యం మరిచి
గగనంలొ వుండేన

మామాను చూడ ఆరాటంలో దారే మరిచిపోయేన

మనుషులు పంపిన బొమ్మని మబ్బులతొ కపేసేన

చంద్రయాన్-2 భారత జాతి తలమానికమా

మరోసారి కబురు పంపుమా. .
 
 
*******************

వెల్మజాల నర్సింహ 🖋

నవశకం



గగనానికి నిచ్చెన వేసి 
చంద్ర మండలం చూసొద్దామా 
మబ్బులతొ స్నేహం చేసి 
చినుకులను పిలిచి వొద్దామా

కాశ్మీర్ కి 370 అధికరణానికి స్వస్తి 
పలికి బంధం పెంచుకుంద్దామా

అందానికి పందెవేస్తే
కాశ్మీర్ ని ముందెద్దామా

డిస్కవరీ చానెల్ లో 
సాహసానికి బాట యేద్దామా

భారత సంస్కృతి గొప్పదని చాటింపు 
చేసేద్దామా

చేప పిల్లల మనం కుడా సంసారంలొ  ఈదేద్దామా

సమయమే తెలియకుండా చాటింగ్ తొ బతుకే ద్దామా
దేశ సంరక్షణ విషయం లొ ఐక్యంగా పోరాడు ద్దామా