మన చుట్టూ ప్రక్కల జనం

 మన చుట్టూ ప్రక్కల జనం

 మరియు పుస్తకాలు ,సమయం 

ఎన్నో జీవిత పాఠాలు నేర్పుతాయి 

అయినా ఎప్పటికీ నేర్చుకున్నే 

విద్యార్థులుగా ఉండటానికే ఇష్టపడుతాం.

చిరునవ్వు!జీవితం ఆగిపోవచ్చు
ఎదో గాలికి రాలిన ఆకుల
ఎవ్వరో తెంపిన కాయల
పుణ్యం కొద్ది
తొడిమె ఊడిన
పండులా

అయినా జీవితం
సాగిపోవచ్చు
ఎవరో నడుపుతున్న వాహనంలా
గాలికి ఎగిరే పక్షిలా
అబద్ధాలకు సాక్షిలా

రాత్రి పగలు నిత్యం
పుట్టుక చావు సత్యం
బంధాలే నటనలు కావా
డబ్బుకు దాసోహం లోకమని తెలిసి
ముందుకు సాగడమే సుఖం
ముఖం పై చిరునవ్వే
మనిషికి ఆశ కాదా!

వెల్మజాల నర్సింహ ✍🏻